Strona główna

PYRAGRAF


Zdecentralizowana pirolityczna konwersja odpadów rolniczych i leśnych w kierunku lokalnych łańcuchów wartości i zrównoważonego rozwoju

Projekt PYRAGRAF ma na celu stworzenie mobilnego, kompleksowego systemu prezentującego przekształcanie odpadów rolniczych i leśnych w cenne produkty poprzez pirolizę. System ten składa się z trzech podstawowych komponentów:

palnika zgazowującego zasilanego energią słoneczną,
suszarni biomasy,
zintegrowany reaktor pirolizy.

Konfiguracja ta wykorzystuje zasoby odnawialne (energię słoneczną i biomasę) do generowania zrównoważonych produktów. Projekt koncentruje się na wytwarzaniu wielu produktów, w szczególności biowęgla i octu drzewnego, które oferują korzyści ekologiczne. Dodatkowo, projekt bada zastosowania energetyczne, takie jak ulepszony pirogaz i bio-olej. Produkty te można płynnie zintegrować z różnymi kontekstami rolniczymi, promując zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i rozwój obszarów wiejskich.

Aby zademonstrować swoją skuteczność, projekt planuje przeprowadzić testy terenowe z udziałem lokalnych interesariuszy w trzech krajach (Portugalia, Niemcy i Turcja). Demonstracje te zaprezentują działanie mobilnej jednostki pirolizy i ocenią potencjał biowęgla i octu drzewnego jako nawozów i biopestycydów w różnych warunkach glebowych, uprawnych i klimatycznych. Projekt oceni również możliwość wykorzystania pirogazu i biooleju jako źródeł energii dla silników i ogniw paliwowych, służących jako biopaliwa dla lokalnych praktyk rolniczych i leśnych.© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back